Sách đại học của khổng tử | Nho Gia: Tứ Thư – Đại Học (Tiếng Việt) 四書 大學 Dà Xué

0

Sách đại học của khổng tử đang là từ khóa được rất nhiều người tìm kiếm. Vậy nên hôm nay Điểm Tốt xin giới thiệu đến các bạn chủ đề Sách đại học của khổng tử | Nho Gia: Tứ Thư – Đại Học (Tiếng Việt) 四書 大學 Dà Xué thông qua clip và khóa học dưới đây:Mua khóa học này trên Unica: Mua Ngay

Mua khóa học này trên Kyna: Mua Ngay

Mời các bạn xem và download dịch nghĩa tiếng Việt tại Thư Viện Kinh Sách:

ĐẠI HỌC
( Nguyên văn )
Đại học chi đạo: Tại minh minh đức, tại thân thân, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện. Cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc; dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia; dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân; dục tu kỳ thân giả, tiên chánh kỳ tâm; dục chánh kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý; dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri; trí tri tại cách vật. Vật cách nhi hậu tri chí, tri chí nhi hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chánh, tâm chánh nhi hậu thân tu, thân tu nhi hậu gia tề, gia tề nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên hạ bình.
Khang Cáo viết: [Khắc minh đức]. Thái Giáp viết: [Cố thị thiên chi minh mạng]. Đế Điển viết: [Khắc minh tuấn đức]. Giai tự minh giã.
Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hỹ. Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ thân thân vi bổn: kỳ bổn loạn nhi mạt trị giả phủ hỹ; kỳ sở hậu giả bạc, nhi kỳ sở bạc giả hậu, vị chi hữu giã.
Thang chi bàn minh viết: [Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân]. Khang Cáo viết: [Tác tân dân]. Thi viết: [Châu tuy cựu bang, kỳ mạng duy tân]. Thị cố, quân tử uý thiên ái dân.
Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Thị cố, quân tử vô sở bất dụng kỳ cực.
Thi vân: [Bang kỳ thiên lý, duy dân sở chỉ]. Thi vân: [Miên mang huỳnh điểu, chỉ vu kỳ ngung]. Tử viết: [Ư chỉ tri kỳ sở chỉ, khả dĩ nhân nhi bất như điểu hồ?] Thi vân: [Mục mục văn vương, ô tập hy kính chỉ]. Vi nhân quân, chỉ ư nhân; vi nhân thần, chỉ ư kính; vi nhân tử, chỉ ư hiếu; vi nhân phụ, chỉ ư từ; dữ quốc nhân giao, chỉ ư tín.
Thi vân: [Chiêm bỉ kỳ úc, lục trúc a a; hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma; sắt hề giản hề, hách hề, huyên hề; hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyên hề]. Như thiết như tha giả, đạo học giã; như trác như ma giả, tự tu giã; sắt hề giản hề giả, tuân lật giã; hách hề huyên hề giả, oai nghi giã. Hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyên hề giã, đạo thạnh đức chí thiện, dân chi bất năng vong giã.
Thi vân: [Ô hô! Tiền vương bất vong]. Quân tử hiền kỳ hiền nhi thân kỳ thân, tiểu nhân lạc kỳ lạc nhi lợi kỳ lợi, thử dĩ một thế bất vong giã.
Sở vị [Trí tri tại cách vật] giả: Nhân chi kỳ sở thân ái nhi tịch yên, chi kỳ sở tiện ố nhi tịch yên, chi kỳ sở uý kính nhi tịch yên, chi kỳ sở ai căng nhi tịch yên, chi kỳ sở ngạo đọa nhi tịch yên. Cố háo nhi tri kỳ ác, ố nhi tri kỳ mỹ giả, thiên hạ tiển hỹ. Cố ngạn hữu chi viết: [Nhân mạc tri kỳ tử chi ác, mạc tri kỳ miêu chi thạc].
Tử viết: [Thính tụng, ngô du nhân giã; tất giã sử vô tụng hồ!] Vô vật bất đắc tận kỳ tình giã. Thử vị vật cách, thử vị tri bổn, thử vị tri chi chí giã.
Sở vị [Thành kỳ ý] giả, vô tự khi giã. Như ố ác xú, như háo hảo sắc, cố quân tử tất thận kỳ độc giã.
Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện, vô sở bất chí; kiến quân tử nhi hậu yếm nhiên, yểm kỳ bất thiện, nhi trứ kỳ thiện; nhân chi thị kỷ, như kiến kỳ phế can nhiên, tắc hà ích hỷ? Thử chi vị tự khiển, cố quân tử tất thận kỳ độc giã.
Tăng tử viết: [Thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, kỳ nghiêm hồ!] Phú nhuận ốc; đức nhuận thân, tâm quảng thể bàn. Thử vị thành ư trung, hình ư ngoại, cố quân tử tất thành kỳ ý.
Sở vị [Tu thân tại chánh kỳ tâm giả ]: Thân hữu sở phẫn sí, tắc bất đắc kỳ chánh; hữu sở khủng cụ, tắc bất đắc kỳ chánh; hữu sở háo lạc, tắc bất đắc kỳ chánh; hữu sở ưu hoạn, tắc bất đắc kỳ chánh. Tâm bất tại yên: Thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Thử vị tu thân tại chánh kỳ tâm.
………………………….
Chúc Mọi Người Vui Vẻ, Bình An, Thánh Phàm Như Ý

Tag: Sách đại học của khổng tử, [vid_tags]

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chủ đề Sách đại học của khổng tử | Nho Gia: Tứ Thư – Đại Học (Tiếng Việt) 四書 大學 Dà Xué. Điểm Tốt hy vọng đã giúp được bạn giải đáp được vấn đề, mọi thắc mắc hay comment xuống phía dưới.

Xem thêm: https://diemtot.net/category/luyen-tap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *